Wetswijziging inzake bemiddeling

Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op bevordering van alternatieve vormen van geschiloplossing werd op 7 juni 2018 door het parlement aangenomen en voor bekrachtiging en afkondiging naar de Koning gestuurd !

We pogen de grote lijnen van de wet in 10 punten uiteen te zetten. Zolang de wet niet gepubliceerd is, kan de door de commissie aangenomen tekst, gedateerd op 31 mei geraadpleegd worden op de website van de kamer: http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2919/54K2919013.pdf

De tekst die ons bemiddelaars vooral interesseert bevindt zich in TITEL 9 van het wetsontwerp te lezen vanaf bladzijde 140 van het document van De Kamer, genummerd 54K2919/010.

Gemakshalve volgen we zo veel mogelijk de artikels van de wet.

 1. Gerechtsdeurwaarders, advocaten en rechters worden opgedragen bemiddeling (en andere vormen van minnelijke conflictregeling) voor te stellen/te onderzoeken/pogen toe te passen VOOR zij overgaan tot een gerechtelijke procedure. (verschillende artikelen van het Gerechtelijk wetboek worden in die zin aangepast)

 2. De bemiddeling wordt gedefinieerd: ‘De bemiddeling is een vertrouwelijk en gestructureerd proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen met de medewerking van een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde die de communicatie vergemakkelijkt en poogt de partijen ertoe te brengen zelf een oplossing uit te werken. (toekomstig art. 1723/1 Gerechtelijk Wetboek)

 3. De term vrijwillige bemiddeling wordt vervangen door buitengerechtelijke bemiddeling om verwarring te vermijden.(vervanging opschrift Hoofdstuk II van het zevende deel van het Gerechtelijk Wetboek).

 4. In vermogensrechtelijke geschillen waar de overheid partij is, kan voortaan vrij worden bemiddeld. (toekomstig Art. 1724 Gerechtelijk Wetboek)

 5. De pijlers worden afgeschaft. Toch wordt een zekere vorm van specialisatie nodig geacht voor iemand erkend kan worden als bemiddelaar.
  De tekst van de toekomstige wet luidt als volgt:
  Kunnen worden erkend de bemiddelaars die minstens voldoen aan de volgende voorwaarden:
  “het gevolgd hebben van een theoretische opleiding, met inzonderheid een juridische component, en praktische vorming in bemiddelingsvaardigheid en het bemiddelingsproces, waarbij de focus ligt op de algemene en specifieke kennis en competenties eigen aan een bijzonder domein van de bemiddelingspraktijk in de zin van dit Wetboek en geslaagd zijn voor de desbetreffende evaluatieproeven”. (zou art. 1726 §1, 2° Gerechtelijk wetboek worden)
  In dit verband wordt aan de Federale Bemiddelingscommissie als opdracht o.m. toevertrouwd:
  1° de instanties voor de opleiding van bemiddelaars en de opleiding die zij organiseren, erkennen of de erkenning ervan in te trekken.
  2° de minimumprogramma’s inzake theoretische en praktische opleiding bepalen, evenals de evaluaties met het oog op het afleveren van een erkenning en de erkenningsprocedure.
  3° de bemiddelaars erkennen naargelang de bijzondere domeinen van de bemiddelingspraktijk.
  (toekomstig art. 1727 §2 Gerechtelijk wetboek)
  De noodzaak om naast de kennis nodig als algemeen bemiddelaar ook een specifieke kennis eigen aan een bijzonder domein van de bemiddelingspraktijk in de zin van het Gerechtelijk Wetboek, werd zowel door de Hoge Raad voor de Justitie in haar advies als door de kamerleden vooral gevoeld en uitgesproken voor familiale bemiddeling.
  De minister benadrukte verder dat die specifieke kennis in een domein van de bemiddelingspraktijk geen ‘deelmonopolie’ doet ontstaan. Bemiddelaars mogen bemiddelen in materies waarin zij geen bewezen specifieke kennis hebben. Strenge deontologische regels moeten voorkomen dat bemiddelaars bemiddelen in zaken waar ze niet voldoende vertrouwd mee zijn.(tussenkomst Minister K. Geens bij bespreking van het wetsontwerp in de commissie justitie)

 6. Erkend bemiddelaar wordt als beroep erkend. (toekomstige §4 van artikel 1726 Gerechtelijk Wetboek.)
  Wie zich voordoet als erkend bemiddelaar maar niet is erkend of iemand helpt zijn beroep op niet erkende wijze uit te oefenen stelt zich bloot aan stafsancties. (invoeging art 227 Quater in het Strafwetboek)
  Bemiddelaars die beroepshalve enkel bemiddelen tussen bedrijven worden vrijgesteld van erkenning. Echter voor een gerechtelijke bemiddeling kunnen voortaan enkel erkende bemiddelaars worden gekozen/aangeduid en de regels i.v.m. de homologatie wijzigen niet. De onderneming die zijn overeenkomst gehomologeerd wil zien zal beroep moeten doen op een erkend bemiddelaar. (ongewijzigd art. 1733 Gerechtelijk Wetboek)
  Het beschermen van het beroep van erkend bemiddelaar geeft bemiddelaars een monopolie maar daartegenover moet wel kwaliteit staan, aldus de kamerleden en die moet gewaarborgd worden door een vernieuwde en verstrengde opleiding.

 7. De samenstelling van de federale bemiddelingscommissie wordt vernieuwd en haar taken en bevoegdheden uitgebreid, al worden haar bevoegdheden i.v.m. het bepalen van de inhoud van de opleiding ingeperkt. (zie punt 5)
  Ook rechters en gerechtsdeurwaarders worden als lid opgenomen en de commissies gesteund op de traditionele pijlers verdwijnen. De nieuwe federale bemiddelingscommissie zal bestaan bestaat uit :

  -een algemene vergadering (samengesteld uit leden bureau en de vaste commissies met uitzondering van de leden van de commissie voor tuchtregeling en klachtenbehandeling en van de bijzondere commissies toekomstig artikel 1727/1 gerechtelijk wetboek.
  -een bureau (benoemd door de minister)
  -een vaste commissie voor erkenning van Belgische en buitenlandse bemiddelaars (benoemd door de minister)
  -een vaste commissie voor de erkenning van opleidingen en de opvolging van de permanente vorming (benoemd door de minister)
  -een commissie voor de tuchtregeling en de klachtenbehandeling (benoemd door de minister)
  -bijzondere commissies (met goedkeuring van de minister opgericht; de benoeming van de leden gebeurt door de algemene vergadering)

  Het hoofdstuk i.v.m. de tuchtsancties wordt duidelijker uitgeschreven en een onafhankelijke ‘commissie voor tuchtregeling en de klachtenbehandeling’ wordt belast met de behandeling van de klachten tegen bemiddelaars en tegen de opleidingsinstellingen. Deze commissie kan in de wet duidelijk gedefinieerde sancties opleggen. Bij klachten over erelonen geeft zij advies. (toekomstig artikel 1727/5 Gerechtelijk Wetboek)

  Opvallend is dat de federale bemiddelingscommissie nu ook als opdracht krijgt het publiek in te lichten van de mogelijkheden geboden door bemiddeling (toekomstig art. 1727, 11e Gerechtelijk wetboek)en ‘alle nodige maatregelen te nemen om de behoorlijke uitoefening van de bemiddeling te bevorderen inzonderheid nieuwe methodes en praktijken van bemiddeling en andere vormen van geschillenoplossing te onderzoeken en te ondersteunen.

 8. Hoger beroep tegen beslissingen van de federale bemiddelingscommissie wordt nu geregeld. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal uitspraak doen over de beroepen. (toekomstig art. 1727/6 Gerechtelijk Wetboek, tekst te vinden in document 54K2919/011 en afzonderlijk gestemd)

 9. Er wordt een hoofdstuk collaboratieve onderhandelingen voor en door advocaten te regelen door de advocatenordes ingevoegd. De overeenkomst die uit een dergelijke strikt gereglementeerd onderhandelingsproces voortvloeit zal echter geen aanleiding kunnen geven tot homologatie door de rechter.

 10. Blijven erkend bemiddelaar of kunnen nog onder de voorwaarden bepaald door de bemiddelingswet van 21 februari 2005 worden erkend:
  a. diegenen die erkend zijn op het ogenblik van de in werkingtreding van de (nieuwe) wet (voorzien 1 januari 2019)
  b. deze die hun bemiddelingsopleiding die voldoet aan de regels van de ‘oude’ wet voltooid hebben op 1 september 2019, kunnen hun erkenning aanvragen tot 1 september 2020.

  Opleidingsinstituten kunnen tot 1 september 2019 opleidingen inrichten aan de voorwaarden die gelden onder de wet van 21 februari 2005.

Nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws doe je hier ...
Lees meer ...

Forum

U heeft een vraag? U wil een antwoord? Of u heeft een antwoord op een vraag? Bezoek het forum, toegankelijk voor iedereen.

Bemiddelaars in je buurt

Op zoek naar een bemiddelaar in uw regio? Selecteer: Antwerpen, Limburg, Hoofdstedelijk Gewest Brussel, Oost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen.

Kalender

Een overzicht van alle ingezonden en eigen activiteiten.
Lees meer

aia
Bemiddeling vzw maakt deel uit vanthe Association for International Arbitration (AIA)
xDeze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen, stemt u in met het gebruik ervan. Meer informatie, klik hier.